Talentontwikkeling

Kinderen verschillen en dat is normaal! Binnen de ROOS-scholen hechten we veel waarde aan een brede ontwikkeling van kinderen. Vanzelfsprekend moet de basis op orde zijn (taal, rekenen en sociaal-emotioneel). Maar de ROOS-scholen leggen daar bovenop ook hun schooleigen ambities. We leggen de lat hoog, zowel voor onszelf als voor de kinderen, maar we zijn ook realistisch in wat onze mogelijkheden zijn. We zoeken naar een goede balans tussen de drie kernopdrachten van het onderwijs:

  • Kennisontwikkeling: kennis en vaardigheden verwerven
  • Maatschappelijke vorming: leren omgaan met anderen, deelnemen aan de samenleving
  • Persoonsvorming: worden wie je bent, je talenten ontwikkelen, eigen keuzes leren maken

Naast aandacht voor de basisvaardigheden, is er ook volop aandacht voor de verschillende kennisdomeinen: kunst & cultuur, mens & maatschappij, wetenschap & technologie, burgerschap en sport. Waar mogelijk doen we dat in samenhang. Op de ROOS-scholen is ook volop aandacht voor de vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken, creativiteit en kritisch denken.  Binnen Stichting ROOS zijn verschillende Daltonscholen. Dat sluit hier naadloos op aan.

Binnen de ROOS-scholen willen we recht doen aan verschillen tussen kinderen, zowel naar de onder- als naar de bovenkant, naar tempo, didactiek, tijd en aanbod. We streven naar een stevige basis voor iedereen, waarbij ruimte is om eigen kennis en vaardigheden te verdiepen en te verbreden, met eigen mogelijkheden en interesses als leidraad en waarbij leerlingen worden toegerust om bij te dragen aan een betere wereld: vrediger, gelukkiger, gezonder en duurzamer.

Leerkrachten worden hierin ondersteund door gespecialiseerde leerkrachten, zoals intern begeleiders, hoogbegaafdenspecialisten, taal-, reken- en leescoördinatoren en Daltoncoördinatoren.