Passend onderwijs

Na de invoering van de wet ‘Passend Onderwijs‘ in 2014, hebben scholen de zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden.

Om dit te kunnen realiseren, werkt Stichting ROOS met andere besturen samen in het Regionaal samenwerkingsverband Twente Noord.

Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) of speciaal basisonderwijs (sbo) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband stemt de plannen af met de gemeente(n) in de regio.

Zorgroute

Wanneer een leerling extra ondersteuning of zorg nodig heeft, wordt er door de school samen met de leerling en ouders naar de best passende oplossing gezocht.

Om dit traject in goede banen te leiden, werken we binnen Stichting ROOS met de één-zorgroute. Hierin is beschreven welke stappen er worden genomen en met wie gesprekken worden gevoerd wanneer er behoefte is aan extra zorg- en/of ondersteuning.